ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 150652806000

Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 137880

Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801167764

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΜΗ ΙΚΕ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΚΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΚΕ